prihlásenie vyhľadať kontakty
CYKLOMOBILITA
iniciatíva
CYKLOKLUB
o nás
CYKLOAKTIVITY
projekty
CYKLOAKCIE
expedície
CYKLOMAPA
trasy

CYKLOMOBILITA
>  O projekte
>  Informa?ná ?innos?
>  Advokácia, cykloporadenstvo
>  Mapovanie územia BB kraja
>  Rimavská zelená cesta
>  Zaujímavé linky
Pocítadlo návštev
 
MOBILITA -> Advokácia, cykloporadenstvo
 AKTUALITY
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike
 
 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis
 
 
viac info >> 
 
 
V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cesti?ku.
 
 

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky.
V krásnom jesenom počasí sme vyrazili na trasu na bicykloch alebo pešo a prezreli sme si jej vedenie z Veľkých Teriakoviec do Čerenčian.
Po návrate prebiehali v areáli mlyna vo V.Teriakovciach súťaže pre deti a v závere sa prítomní zúčastnili prehliadky vodného mlyna so sprievodcom.
Príjemné podujatie odštartovalo užívanie novej cyklotrasy v Malohonte.
 
 
 
 
 
Príru?ka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekrea?ných trás
 
 

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás
 
 
viac info >> 
 
V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Výstup seminára: zriadenie komisie pre riešenie problematiky cyklodopravy pri BBSK, do ktorej budú pozvaní zástupcovia inštitúcii, ktorí sa určitým spôsobom podieľajú na procese budovania trás spolu so zástupcami neziskových organizácii - cykloklubov, cyklistov.

Program seminára

Zápis

19.10.2010 viac info >>
Stretnutie s predsedom BBSK na tému rozvoja cyklodopravy v BB kraji

Zástupcovia Cykloklubu Poľana sa 23.8.2010 stretli s Ing.V.Maňkom - predsedom BBSK.
Témou pracovného stretnutia bol rozvoj cyklodopravy v BB kraji v najbližšom 4-ročnom období.
Predseda BBSK má záujem podporovať systematický rozvoj cyklodopravy v kraji.

O priebehu a záveroch pracovného stretnutia sa viac dočítate v zápise.

Zápis z pracovného stretnutia

31.08.2010  
MR Rimava a Rimavica získal podporu na zna?enie cyklotrás.

MR Rimava a Rimavica získal finančnú podporu z Programu obnovy dediny vo výške 7 700 € pre vyznačenie cyklotrás v regióne.

18.05.2010 viac info >>
Obce v Podpo?aní pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás

V Podpoľaní obce v rámci výzvy vyhlásenej miestnou akčnou skupinou MAS Podpoľanie pripravili projekty pre obnovu a budovanie cyklotrás a náučných chodníkov.
Cykloklub Poľana sa aktívne podieľal na spracovaní jednoduchej projektovej dokumentácie obnovy a vedenia cyklotrás ako aj situačnej dokumentácie pre umiestnenie informačných tabúľ, súčasťou ktorých budú aj mapy územia s vyznačením vedenia trás.
23.05.2010 viac info >>
GEMERSKÉ ZELENÉ CESTY

Cykloklub Poľana spracoval na základe záujmu miest Revúca a Tisovec a obcí Muráň, Muránska Lehota, Muránska Dlhá Lúka štúdiu pre vedenie trás pre nemotorovú dopravu pod názvom "Gemerské zelené cesty".
Zámerom je spojiť mestá Revúca a Tisovec a okolité obce podľa možností s využitím nedobudovanej železničnej trate spájajúcej tieto mestá.
23.05.2010 viac info >>
MZ v Detve podporilo spracovanie stavebnej projektovej dokumentáce pre výstavbu cyklochodníka.

Cykloklub Poľana na MZ v Detve prezentoval spracovanú štúdiu vedenia cyklochodníka mestom a navrhol ďalšiu fázu prípravy na realizáciu zámeru. Tou je spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie. MZ v Detve schválilo 20 000 Eur na jej vypracovanie

23.05.2010 viac info >>
Prezentácie štúdie vedenia cyklotrás na zasadnutí komisie reg.rozvoja
4.5.2010 sa v Detve konalo výjazdové zasadnutie komisie regionálneho rozvoja BBSK. Cykloklub Poľana prezentoval iniciatívu CYKlOmobilita so zameraním sa na návrh vedenia cyklotrás v BB kraji,ktorý spracováva.
Štúdia vedenia cyklotrás BB kraja bude slúžiť ako podkladový materiál pre spracovávanie jednotlivých projektových zámerov pre budovanie cyklotrás a cyklochodníkov v BB kraji.
23.05.2010  
Spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre RC Zvolen - B.Bystrica

Rodinná cestička Zvolen - B.Bystrica čaká na svoju realizáciu. V tomto čase bola spracovaná stavebná projektová dokumentácia pre úsek Zvolen -Sliač ako podklad pre prípravu žiadosti o finančnú podporu z EU fodov na jej realizáciu.
Zadávateľom spracovanie SPD je Banskobystrický samosprávny kraj.
23.05.2010 viac info >>

NOVÁ ŠTÚDIA VEDENIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE REALIZOVANÁ

Hlavný dokument a to štúdia uskutočniteľnosti o cyklodoprave mesta Detva bola zrealizovaná v r. 2009 s podporou mesta Detva, viacerých komisií a poslancov, za čo im ďakujeme.
Kompletný materiál bude slúžiť ako podklad k rôznym realizačným a projektovým zámerom a výzvam. Napr. k žiadati o finančné prostriedky na jeho budovanie z rôznych zdrojov Európskej únie.

Výňatok z podstatných častí štúdie nájdete tu :
Štúdia - textová časť
Štúdia - výkresy
Štúdia - mapová časť

21.11.2009 viac info >>

PREZENTÁCIA ŠTÚDIE CYKLOCHODNÍKA
DETVA 26. 11. 2009

V súvislosti so spracovaním výstupov štúdie uskutočniteľnosti CYKLODOPRAVA MESTA DETVA a zámerom realizovať cyklochodník v najbližšom období,
pozývame Vás na prezentáciu a pracovné stretnutie,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26.11.2009 o 15,00
v zasadacej miestnosti na MsÚ Detva.
21.11.2009 viac info >>
NADÁCIA PONTIS PODPORILA AKTIVITY VO V.TERIAKOVCIACH

Nadácia Pontis podporila občianske združenie Ozveny z Hrachova sumou 3300 Euro, ktoré budú využité na úpravu časti úseku Rimavskej zelenej cesty.
23.05.2010 viac info >>
CYKLODOPRAVA V DETVE
Cykloklub Poľana sa už od roku 2002 snaží o budovanie bezpečnej cyklodopravy v meste Detva.

27.05.2009 viac info >>
PODPORA ZÁMERU BUDOVANIA CYKLOCHODNÍKA V DETVE

MZ v Detve na svojom zasadnutí 25.6.2009 podporilo zámer "Budovanie cyklochodníka v Detve".
26.06.2009 viac info >>
PÝTALI SME SA OB?ANOV DETVY NA BUDOVANIE CYKLOCHODNÍKA

Študenti 3. OA Spojenej školy – Obchodnej akadémie Detva z cvičnej firmy Jedna stopa, s.r.o. robili 18. júna 2009 v meste anketu na otázku: „Či sú občania za budovanie cyklochodníkov v meste Detva?“
08.07.2009 viac info >>
Podpora budovania Zelenej Rimavskej cesty
Mikroregión Rimava a Rimavica podporí budovanie Zelenej Rimavskej cesty v roku 2009 sumou 1660 Euro z vlastného rozpočtu.

13.05.2009  

V DETVE SME ZIS?OVALI NÁZORY OB?ANOV NA ROZVOJ CYKLODOPRAVY V MESTE .

V uliciach mesta, na základných a stredných školách v Detve sa realizoval dotazníkový prieskum ,ktorého cieľom bolo zistenie názorov občanov na rozvoj cyklodopravy v meste.
Výsledky prieskumu: výsledky

Advokačnú činnosť študentov podporil
Konto Orange, n.f. v rámci programu Šanca pre váš región
v projekte "CYKLOMOBILITA".


17.11.2009 viac info >>
Rodinná cesti?ka Zvolen - Banská Bystrica
Myšlienka vybudovania Rodinnej cestičky Zvolen - B.Bystrica znovu ožíva.


13.05.2009 viac info >>

MESTO ZVOLEN PODPORUJE ZÁMER DOBUDOVANIA RC ZVOLEN-B.BYSTRICA.

BBSK za účasti našej organizácie inicioval pracovné stretnuie na meste Zvolen k odsúhlaseniu krokov potrebných pre prípravu projektu pre Vybudovanie Rodinnej cestičky Zvolen - B.Bystrica.

17.06.2009 viac info >>

VYJADRITE SVOJ NÁZOR NA BUDOVANIE CYKLOCHODNÍKA V DETVE

Vyjadrite sa zapojením do ankety na www.detva.sk
Vyjadrite sa vyplnením dotazníka dotaznik


03.06.2009  
Cyklochodníky v Banskej Bystrici
Súčasné podmienky pre využitie bicykla, ako bežného dopravného prostriedku v Banskej Bystrici sú úplne nevyhovujúce a neumožňujú pohyb na bicykli bez toho, aby cyklista buď ohrozoval seba na čoraz preplnenejších cestách, alebo aby ohrozoval chodcov na chodníkoch pre peších. Preto je našou prioritou dosiahnuť v Banskej Bystrici plynulé a bezpečné prepojenie centra mesta s okolitými sídliskami.
17.05.2009 viac info >>
Obhajoba ob?ianskych záujmov, poradenstvo na podporu rozvoja cyklodopravy v mestách a obciach
V území Banskobystrického kraja aktívne pôsobia aktivisti, ktorých úlohou je presadzovanie zámerov budovania cyklochodníkov, cyklotrás do rozvojových zámerov obcí a miest pre zlepšenie kvality cyklodopravy.

Ak potrebujete poradiť v oblasti budovania cyklotrás a cyklochodníkov, môžte kontaktovať:

Andrea Štulajterová, B.Bystrica-Zvolen, stulajterova@gmail.com
Oľga Feješová, Podpoľanie, Vrchy, olga.fejesova@gmail.com
Elena Kubaliaková, Gemer, ozveny@ozveny.sk
Ján Ľupták, BB kraj, cyklo@cyklo.sk

05.05.2009  
CYKLOKLUB POĽANA
Nám. mieru 31, 962 12 Detva
Prevádzka:
Záhradná 22 - hotel Detva
tel.: 045 / 54 57 692, cyklo@cyklo.sk