AKO DO PRÍRODY CHODIŤ ALE NEUŠKODIŤ 2001- 2003

Súčasťou aktivít pri realizácii projektu bolo vydanie tlačenej brožúry – príručky. Môže byť nápomocná všetkým, ktorí chcú v prírode správne usmerňovať návštevníkov, turistov, cykloturistov a...

Pokračovať ďalej

OPIS PROJEKTU

Projekt bol zameraný na právne a technické aspekty rozvoja ekologicky šetrných pohybových aktivít človeka v prírode.
Pri realizácii projektu sme zozbierali a vytvorili rešerš množstva inf...

Pokračovať ďalej

PRIPOMIENKY K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA Č.287/1994 Z.Z. - ZÁKON Č. 543/2002 – O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

V intenciách cieľov projektu sme sa snažili pripomienkovať a zmeniť niektoré časti k návrhu novely zákona č.287/1994 z.z. – o ochrane prírody a krajiny.

Po právnej analýze navrhovanej nove...

Pokračovať ďalej

PARTNERI A POĎAKOVANIA

Štúdia bola spracovaná vďaka finančnej podpore:
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava

Za pomoc pri realizácii projektu ďalej ďakujeme R....

Pokračovať ďalej

AKTUALITY

Podľa nášho názoru zlý stav vo vzťahu TURIZMUS – OCHRANA PRÍRODY pretrváva dodnes. Turisti postihovaní pod dikciou zákona sa môžu prizerať na nie ojedinelú devastáciu prírodných hodnôt z “dô...

Pokračovať ďalej

MIESTNE OZNAČOVANIE PRODUKTOV V CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH NATURA 2000

NATURA 2000 je celoeurópska sieť chránených území, ktoré sú významné výskytom vzácnych rastlín a chránených živočíchov. Tieto územia sú našim príspevkom k zachovaniu prírodného dedičstva Eur...

Pokračovať ďalej

OPIS PROJEKTU A AKTIVÍT V OBLASTI POĽANY

Miestna skupina v oblasti Poľana sa pravidelne stretávala v Detve. V rámci svojej činnosti realizovala tieto aktivity a úlohy:
1/ Vymedzenie územia NATURA 2000 POĽANA, vzťah vtáčieho územia...

Pokračovať ďalej

PRIDELENÉ CERTIFIKÁTY NATURA 2000 POĽANA

V rámci festivalu - Podpolianskych folklórnych slávností, sa v Detve v nedeľu 10. júla 2005 za prítomnosti zástupcu ministerstva životného prostredia, uskutočnilo vyhlásenie výrobcov a posky...

Pokračovať ďalej

PARTNERI A POĎAKOVANIA

Projekt sa realizoval pod gesciou THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER for Central and Eastern Europe R E C S l o v e n s k o, Bratislava. 
Cykloklub Poľana bol partnerom projektu pre fungovanie...

Pokračovať ďalej

AKTUALITY

Informačné brožúry o aktivite NATURA 2000 nájdete v Informačnom centre Detva, ďalšie informácie získate na stránke www.rec.sk

V spolupráci so združením CEPA - PRIATELIA ZEME z Ponickej Huty...

Pokračovať ďalej

OPIS PROJEKTU

Cieľ projektu: 
V úzkej spolupráci s obcou a jej obyvateľmi prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva zveľadením okolia významných minerálnych prameňov : „Vera“ a „ Prameň v lese“, ktoré sa ...

Pokračovať ďalej

MINERÁLNY PRAMEŇ VERA – HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

HISTÓRIA PRAMEŇA
Prvá písomná správa o prameni „VERA“ sa zachovala z pera slávneho banskobystrického geológa Dr.Andreasa CHristiana Zipsera v diele "Hovory o kolínskej bani sírnej. Zmienka...

Pokračovať ďalej

SPONZORI A POĎAKOVANIA

Projekt podporilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (www.enviro.gov.sk) v rámci grantovej súťaže „Zelený projekt“.

Na úpravách okolia prameňa a návrhu náučných tabúľ sa...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej